JustTax

Usługi

Biuro rachunkowe JustTax łączy elementy tradycyjnej księgowości z obsługą online.

Pełna Księgowość

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych, oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • prowadzenie rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT zgodnie z przepisami prawa
  • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP
  • sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (Bilans, Rachunek zysków i strat).